buitengewone kosten onderhoudsbijdrage

Ouders zijn verplicht om volgens hun financiële mogelijkheden te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen .  De kosten omvatten zowel de gewone kosten als de buitengewone kosten.  Over de buitengewone kosten bestond vaak betwisting in de praktijk

De wetgever heeft  nu een lijst opgesteld met de buitengewone kosten , de manier  van afrekening en de buitengewone kosten waarover voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk akkoord moet zijn (behalve in situaties van hoogdringendheid en overmacht).

Behoudens andere overeenkomst tussen de ouders of een beslissing van de rechter zijn de buitengewone kosten  beperkt tot de volgende kosten :

 

1° de volgende medische en paramedische kosten:

a) de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;

b) de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;

c) de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;

d) de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen;

en dit:

- voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie;

en

- onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding:

a) meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;

b) noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;

c) het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;

d) de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma's die voor de studie noodzakelijk zijn;

e) de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;

f) de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;

g) bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma; na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

a) kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;

b) lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;

c) inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

4° Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Voortaan moeten behalve in geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid, al deze  kosten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand overleg en akkoord, en dit zowel wat de opportuniteit van de uitgave betreft als wat de hoogte ervan betreft.

Verder moeten, behoudens andere overeenkomst of rechterlijke beslissing, de buitengewone kosten :

- driemaandelijks worden afgerekend;

- vergezeld gaan van een kopie van de bewijsstukken door de ouder die de betaling vraagt;

en

- worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening vergezeld van de bewijsstukken. De ouder die de school- en studietoelagen en/of andere studiebeurzen, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere aanvullende verzekering ontvangt of geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minstens jaarlijks in de maand september een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken

Deze regeling  is in werking getreden op 12 mei 2019.

Voor vragen of bijstand kan u uiteraard terecht bij Liberant advocaten