Door Liberant advocaten te raadplegen om u bij te staan, stemt u toe met de verzameling, verwerking en bewaring  van alle nuttige persoonlijke gegevens en informatie,  gedurende de gehele duur van de opdracht en  nadien, minstens tot  5 jaar na het afsluiten van het dossier of totdat u vraagt om deze gegevens te wissen.  De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  met Liberant advocaten en  om uw  gerechtvaardigde belangen te beschermen. De gegevens zullen uitsluitend met dit doel worden verwerkt. Indien u hier niet mee akkoord bent gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw gegevens minimaal, behoorlijk en transparant zal zijn. Dit betekent dat wij enkel over die gegevens zullen beschikken die noodzakelijk zijn voor het overeengekomen doeleinde, dat wij toezien op de behoorlijke beveiliging en opslag van deze gegevens en  tot slot wij naar u toe steeds transparant over deze verwerking zullen informeren. Deze gegevens zullen enkel kunnen worden meegedeeld aan derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht als advocaat.   Deze gegevens zullen  enkel worden meegedeeld in het kader van  gerechtelijke of administratieve procedures aan rechtbanken en andere gerechtelijke autoriteiten of overheden,  tegenpartijen of hun advocaten en dit enkel in zoverre dit in het belang is van de cliënt.

Op eenvoudig verzoek kan u ons register voor verwerkingsactiviteiten  consulteren.  

U heeft in verband met de persoonsgegevens:

  • Recht op informatie waaronder het recht om (uiteraard gratis) een kopie te bekomen van de persoonsgegevens die verwerkt worden
  • Recht op inzage
  • Recht op rechtzetting
  • Recht op verwijdering en op intrekking van uw toestemming tot verwerking van de gegevens
  • Recht op verzet
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Liberant advocaten werkt via de geïntegreerde  advocatensoftware  Kleos.  Uw gegevens  staan veilig op een privé-cloud, met  een bescherming die quasi overeenkomt met een bancaire beveiliging,  ISO 27001 gecertificeerd (dagelijkse backups, recovery testen,…) . Op eenvoudig verzoek kunt u op een veilige manier documenten delen via het beveiligde klantenportaal, Kleos Connect.

De interne functionaris voor gegevensbescherming is Tom DE MEESTER . U kan voor al uw vragen of klachten in verband met de verwerking van uw  persoonsgegevens bij hem terecht demeester@liberant.be.

U kan eventuele klachten ook  richten aan de (Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  32 (0)2 274 48  00  contact(@apd-gba.be).