BV Liberant advocaten  maakt bij aanvang steeds duidelijke afspraken over de erelonen en kosten. U kan op elke ogenblik vragen hoeveel u reeds verschuldigd bent en welke kosten en erelonen u nog kan verwachten.

Wij geloven bovendien in het recht op bijstand voor iedereen, ook voor personen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor kosteloze tweedelijnsbijstand (=pro deo advocaat), kunnen de Liberant advocaten u kosteloos bijstaan in elke zaak die zij aanvaarden en in de bijzondere voorkeursmaterie waarin zij vrijwilliger zijn.

1.         Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

2.         Beroep op derden

2.1.      Buiten de gebruikelijke taken die door de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

2.2.      Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

2.3.      De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

3.         Kosten en ereloon

3.1.      De factuur van BV Liberant advocaten kan drie elementen bevatten:

 1. het ereloon voor prestaties van de advocaat
 2. de administratieve kosten van het kantoor
 3. de gerechtskosten en de externe uitgaven

3.2.      Het ereloon is de vergoeding voor de effectief door de advocaat geleverde diensten.

3.2.1. Het ereloon wordt  berekend volgens uurtarief. 

Liberant advocaten hanteert een tarief van  125,00 €/uur excl. 21% BTW.  In afwijking van dit tarief kan in onderling overleg naar gelang de materie en de aard van de zaak een lager of een hoger bijzonder uurtarief worden overeengekomen.  Deze overeenkomst wordt steeds bij aanvang schriftelijk bevestigd. De vermelding in de provisiefactuur geldt als schriftelijke bevestiging van deze overeenkomst.

In afwijking hiervan hanteert Tom DE MEESTER -behoudens andere specifieke overeenkomst - een uurtarief van  150,00 €/uur excl. 21 BTW.

Er zal steeds een gedetailleerde timesheet worden bijgehouden en samen met de factuur voorgelegd aan cliënt met de effectief gepresteerde uren en minuten per prestatie. De erelonen zullen minimaal de eventueel toegekende wettelijke rechtsplegingsvergoeding bedragen.

3.2.2. In de plaats van de  berekening volgens uurtarief kan in onderling overleg een  berekening worden overeengekomen naargelang de gerecupereerde bedragen:

 • van 0 tot 6200  €                         x  15 % =    930,00 €
 • van 6.201 € tot 50.000 €            x  10 % = 4.379,90 €
 • van 50.001 € tot 124.000 €        x    8 % = 5.919,92 €
 • van 124.001€ tot 248.000 €       x    6 % = 7.439,94 €
 • meer dan 248.000 €                     x    4 %  

In dat geval zal het ereloon worden berekend op grond van het effectief gerecupereerde bedrag. De erelonen zullen minimaal de toegekende wettelijke rechtsplegingsvergoeding bedragen. In geval geen recuperatie kan worden bekomen door insolvabiliteit van de tegenpartij of omdat de cliënt de uitvoering wenst te staken, zal het ereloon worden berekend op de effectief geleverde prestaties aan het uurtarief van 125,00 € tenzij een ander uurtarief werd overeengekomen.            

3.2.3. In de plaats van de  berekening volgens uurtarief kan naargelang de aard van de zaak in onderling overleg een  berekening aan een vaste vergoeding per prestatie worden aangerekend. Deze vaste vergoeding en prestatie zal bij aanvang schriftelijk worden bevestigd. Indien nog andere prestaties worden geleverd op verzoek van de cliënt, zullen deze aan de hand van het uurtarief worden aangerekend zoals voorzien in artikel.

            3.2.4. Het hierboven omschreven ereloon is exclusief  BTW. Deze BTW dient de advocaat  te innen en over te maken aan de Belgische Staat. Het  ereloon en de administratieve kosten zullen verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief (21 %,  behoudens vrijstelling of tweedelijnsbijstand). .

3.3.      De administratieve kosten van het kantoor worden als volgt berekend :

 • kosten van secretariaat en correspondentie: brieven, telefaxen en procedurestukken: 10,00 € per document 
 • correspondentie per e-mail :  5,00 € per e-mail
 • verplaatsingen : 0.40 €/ km

3.4.      De gerechtskosten en de externe uitgaven zijn de kosten die de advocaat zelf voor de cliënt heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de factuur van kosten en ereloon. Hierop is geen BTW verschuldigd.            

3.5.      De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere provisies vragen. Een provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van erelonen en ereloon kosten. Op de erelonen en administratieve kosten in de provisiefacturen dient eveneens 21 % BTW te worden aangerekend.

In de (eind)factuur worden de voorschotten op het totale bedrag van erelonen en kosten in mindering gebracht. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie op voorgeschoten uitgaven te storten. Onder de wettelijke voorwaarden zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang  de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

3.6.      De cliënt dient de gevraagde provisies  en de (eind)facturen binnen veertien dagen na verzending ervan te betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening of gelet op de situatie van de cliënt noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen. De advocaat kan ook  een langere betalingstermijn en afkortingen toestaan na eenvoudig verzoek door de cliënt. Indien de gevraagde provisies niet werden betaald binnen de voorziene termijn, kan de advocaat de prestaties onmiddellijk opschorten tot volledige betaling van het openstaande bedrag.  Hij zal de cliënt hiervan verwittigen.

3.7.      Indien de cliënt niet akkoord gaat met de  gevraagde provisie of de (eind)factuur dient hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. De advocaat zal de factuur dan zo spoedig mogelijk opnieuw nakijken en het protest beantwoorden.

3.8.      Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande provisiefactuur of factuur en bij gebreke aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

4.         Derdengelden

4.1.      Derden gelden zijn bedragen die de advocaat voor zijn cliënt ontvangt van derden. De advocaat stort alle bedragen die hij zo ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

4.2.      De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisiefacturen of facturen voor erelonen en kosten.   Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de facturen  van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

4.3.      Het feit dat de advocaat openstaande provisiefacturen of  facturen voor erelonen en  kosten inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via afzonderlijke betaling aan de advocaat, voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

4.4.      De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

5.         Aansprakelijkheid

5.1.      De advocaten van BV Liberant advocaten treden op in naam en voor rekening van deze vennootschap. Zij kunnen dan ook niet individueel aansprakelijk gesteld worden.           

Zij zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 €  per schadegeval. Zij zijn verzekerd bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

De  cliënt wordt hierbij geïnformeerd dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van de overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten, mits  voorafgaande vraag en mits het betalen door de cliënt van de bijkomende premie.

5.2.      Bij gebreke aan uitdrukkelijke vraag aanvaardt de cliënt dat de gewone verzekering van de advocaat voldoende is en aanvaardt hij dat de vergoeding van elke schade die hij zou lijden ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 €  waarvoor de advocaat is verzekerd. 

5.3.      Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade om welke reden dan ook niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van  2.500,00 €.

6.         Beëindiging van de overeenkomst

6.1       De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindfactuur van erelonen en  kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

6.2       Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De stukken van het dossier worden behoudens andersluidende vraag van de cliënt bewaard door de advocaat gedurende de wettelijke termijn van  5 jaar na de laatste verrichte prestatie of het formeel afsluiten van het dossier, welke van beide data eerst komt.

6.3       De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

7.         Gegevensverwerking

7.1.      De cliënt stemt toe met de verzameling en verwerking van alle nuttige persoonlijke gegevens en informatie, en dit  gedurende de gehele duur van de opdracht en ook nadien minstens tot  5 jaar na het afsluiten van het dossier of totdat u vraagt om deze gegevens te wissen.  De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  met de advocaat en  om de vitale en  gerechtvaardigde belangen van de cliënt  te beschermen. De gegevens zullen uitsluitend met dit doel worden verwerkt. 

7.2.      De advocaat zorgt ervoor dat de verwerking  van de gegevens minimaal, behoorlijk en transparant zal zijn. Dit betekent dat de advocaat enkel over die gegevens zal beschikken die noodzakelijk is voor het overeengekomen doeleinde, dat hij toeziet op de behoorlijke beveiliging en opslag van deze gegevens en  tot slot hij  naar de cliënt toe steeds transparant over deze verwerking zal informeren. Deze gegevens zullen enkel kunnen worden meegedeeld aan derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de  opdracht als advocaat.   Deze gegevens zullen  enkel worden meegedeeld in het kader van  gerechtelijke of administratieve procedures aan rechtbanken en andere gerechtelijke autoriteiten of overheden,  tegenpartijen of hun advocaten en dit enkel in zoverre dit in het belang is van de cliënt.

7.3.   Op eenvoudig verzoek kan de cliënt het  register voor verwerkingsactiviteiten consulteren.  

7.4     De cliënt heeft in verband met de persoonsgegevens:

 • Recht op informatie waaronder het recht om (uiteraard gratis) een kopie te bekomen van de persoonsgegevens die verwerkt worden
 • Recht van inzage
 • Recht op rechtzetting
 • Recht op verwijdering/gegevenswissing en intrekking van uw toestemming tot verwerking van de gegevens
 • Recht van verzet
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

7.5       Liberant advocaten BV werkt via de geïntegreerde  advocatensoftware  Kleos.  De  gegevens  staan veilig op een privé-cloud, met  een bescherming die quasi overeenkomt met een bancaire beveiliging,  ISO 27001 gecertificeerd (dagelijkse backups, recovery testen,…) . 

7.6.      De interne functionaris voor gegevensbescherming  is Tom DE MEESTER . De cliënt kan voor alle vragen of klachten in verband met de verwerking van de   persoonsgegevens bij hem terecht (contact  demeester@liberant.be).

7.7.      De cliënt kan eventuele klachten ook  richten aan de toezichthoudende overheid (Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  32 (0)2 274 48 00  commission@privacycommission.be).

8.         Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn in eerste aanleg bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen .

9.         Identiteit

BV Liberant advocaten is een Belgische Besloten Vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank Belgische Ondernemingen  nr.: 0687.781.666. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 24.