verjaringstermijn voor zedenmisdrijven op minderjarigen afgeschaft

De wetgever heeft de mogelijkheid tot verjaring van ernstige seksuele misdrijven waarvan minderjarigen slachtoffer werden, afgeschaft.

De wet  is onmiddellijk van toepassing op nog niet verjaarde feiten. Hierdoor kunnen zedenmisdrijven gepleegd op minderjarigen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet  (d.i.  vanaf  30/12/2019) nooit meer  verjaren. Dit geldt niet voor misdrijven die reeds waren verjaard volgens  de oude wetgeving.

(zie de wet van 14 november 2019 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft).