Ontslag leden Commissie Hervorming Strafwetboek

Twee experten uit de commissie strafrecht nemen uit onvrede met de plannen van de regering ontslag. Dit ontslag is bijzonder jammer, gelet op het schitterende werk dat de Commissie heeft geleverd om eindelijk tot een hedendaags en samenhangend strafwetboek te komen.

De intenties van de regering om een aantal van de voornaamste pijlers van de voorstellen van de commissie onderuit te halen zijn zorgwekkend.

Met name wil de regering:

...

- De straf van opgelegde behandeling schrappen : De praktijk toont nochtans aan dat deze maatregel in bepaalde gevallen nodig is om tot een herhaling van misdrijven te komen en de re-integratie en reclassering van daders te komen. - De bijzondere herhaling verruimen, gekoppeld aan de verhoging van de drempel voor toelaatbaarheid van de voorwaardelijke invrijheidstelling naar 2/3e van de straf - De invoering van een gevangenisstraf van een tot zes maanden, waardoor de gevangenisstraf mogelijk wordt voor alle misdrijven, zonder enige uitzondering (ook voor deze misdrijven die nu enkel strafbaar zijn met een geldboete).

De intenties van de regering zijn in strijd met de wetenschappelijke onderzoeken wat betreft de inefficiëntie van korte gevangenisstraffen uitgevoerd in gewone gevangenissen, waarnaar de Commissie verwees in haar voorstellen.

Bovendien lijkt deze intentie door louter politieke beweegredenen ingegeven te zijn met name om naar buiten te kunnen treden met een hard repressief beleid. De vraag stelt zich op welke studies de overheid zich baseert om te concluderen dat de invoering van korte straffen de maatschappij ten goede komt.

Een eenzijdig repressief beleid dat voornamelijk focust op gevangenisstraffen, met te weinig aandacht voor diverse maatregelen, een gedifferentieerde detentie (bijvoorbeeld in kleine wooneenheden) en reclassering is inefficiënt. Het werkt recidive eerder in de hand dan dat het oplossingen biedt voor de maatschappij en het individu.

Daarnaast zijn de plannen van de regering in de realiteit niet haalbaar. Devoorstellen van de regering vergen op korte termijn een groot aantal bijkomende plaatsen in de gevangenis . De huidige overbevolking zorgt nu al voor een mensonwaardige toestand, waar nog steeds geen oplossing voor bestaat. De korte gevangenisstraffen onder een jaar worden nu al nauwelijks uitgevoerd.

Het is te hopen dat de regering er toch voor kiest om de weldoordachte principes van het strafwetboek - zoals voorgesteld door de Commissie - te respecteren.

Onze samenleving verdient een hedendaags strafwetboek waarmee een efficiënt en wetenschappelijk onderbouwd strafrechtelijk beleid kan worden gevoerd, waarbij de mensenrechten worden gerespecteerd en waardoor de beslissingen van strafrechters ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Tom De Meester